อสร. ได้รับประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark 2017

บริษัท อสร. ฟู้ดส์ จำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  (DITP) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark  ที่ได้รับ เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายการันตีถึง
– การรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ
(Global Quality Certification)
– การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Industry) เป็นอย่างน้อยหรือได้รับ ISO 14001 (Green Industry)
– มีการดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
(CSR in Process & CSR after process)
– การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย